Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on AffiGo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.04.2020. Viimeisin muutos 07.06.2020.


1. Rekisterinpitäjä

AffiGo Oy
(Y-tunnus 3129038-9)


Yhteyshenkilö:
Antero Katajamäki
Aittoomäentie 28
62100 Lapua
[email protected]


2. Rekisterin nimi

AffiGo Oy:n asiakasrekisteri.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on ke­rä­tä Asiantuntijamarkkinointi.fi -si­vus­tol­la kä­vi­jöi­den ylei­siä ti­las­tol­li­sia tie­to­ja pal­ve­lun ke­hit­tä­mis­tä, asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mis­ta, vää­rin­käy­tös­ten en­nal­taeh­käi­syä se­kä li­sä­tie­to­jen tar­joa­mis­ta var­ten.


4. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, asema/titteli, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Rekisterin tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää perustetta.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Si­vus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka verk­ko­si­vu tal­len­taa käyt­tä­jän tie­to­ko­nee­seen si­vuil­la vie­rai­lun yh­tey­des­sä. Kaik­kien si­vus­tol­la käy­tet­tä­vien eväs­tei­den tar­koi­tus on pa­ran­taa käy­tet­tä­vyyt­tä. Tar­koi­tuk­se­na ei ole ke­rä­tä ar­ka­luon­tois­ta in­for­maa­tio­ta käyt­tä­jien toi­min­nan seu­raa­mi­sek­si tai muu­ten­kaan vaa­ran­taa käyt­tä­jien yk­si­tyi­syyt­tä tai tie­to­tur­vaa. Osa eväs­teis­tä on vält­tä­mät­tö­miä si­vus­to­jen se­laa­mi­sen kan­nal­ta. Muut eväs­teet ovat käyt­tä­jän kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä ja hel­pot­ta­vat si­vus­ton käyt­töä. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Eväs­tei­den käy­tön voi es­tää se­lai­men ase­tuk­sis­sa, mut­ta pois­ton seu­rauk­se­na si­vus­ton jot­kin toi­min­nal­li­suu­det ei­vät vält­tä­mät­tä ole käy­tet­tä­vis­sä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.8. Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­riaat­teet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tar­kas­tu­soi­keus

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus tar­kas­taa re­kis­te­riim­me tal­len­ne­tut omat tie­ton­sa. Tar­kas­tus­pyyn­nön voi lä­het­tää osoit­tee­seen [email protected]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus vaa­tia re­kis­te­riin tal­len­ne­tun vir­heel­li­sen tie­don oi­kai­sua tai kaik­kien käyt­tä­jää kos­ke­vien tie­to­jen pois­toa (oi­keus tul­la unoh­de­tuk­si). Käyt­tä­jän pyyn­nös­tä oi­kai­sem­me, pois­tam­me tai täy­den­näm­me vir­heel­li­set, tar­peet­to­mat, puut­teel­li­set tai van­hen­tu­neet hen­ki­lö­tie­dot.

Tie­to­jen oi­kai­su- tai pois­to­pyyn­nön voi lä­het­tää osoit­tee­seen [email protected].


Henkilöllä, joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.


11. Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

Automatisoi asiakashankintasi. Me autamme.

© AffiGo Oy